Video: Kematangan Akal Ubudiyah dan Keberkesanannya – Ustaz Uthman El-Muhammady

Sebahagian dari sesi soal-jawab ketika pembentangan Akal Ubudiah Bagaimana Menjayakannya (klik untuk tonton) oleh Ustaz Uthman El-Muhammady dalam usrah Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (MUAFAKAT) pada 4 Disember 2007.

Kesatuan Dan Perpaduan Umat Islam Dari Perspektif Sejarah Di Alam Melayu

Kesatuan Dan Perpaduan Umat Islam Dari Perspektif Sejarah Di Alam Melayu

Oleh:

Muhammad ‘Uthman El-Muhammady

Insya’ Allah nota ini akan membicarakan aspek-aspek sejarah kesatuan dan perpaduan umat Islam di rantau ini dan pengajaran-pengajaran yang boleh diambil daripadanya dalam memanafaatkan pengalaman itu bagi membentuk kesatuan dan perpaduan serantau – sebagai permulaan – yang boleh membawa kepada pembentukan suasana yang stabil demi membentuk ciri-ciri “umat terbaik yang dilahirkan untuk (faedah) umat manusia” dalam rantau ini; dan kemudiannya ianya boleh dimanafaatkan bagi membentuk ciri-ciri keunggulan di kalangan Muslimin dalam erti yang lebih luas lagi. Iini amat perlu dalam masa globalisasi bilamana jatidiri tamadun akan terhakis kalau tidak diambil langkah-langkah demi untuk mempertahankan jatidiri demikian itu.

Kesatuan Dan Perpaduan Dalam Sejarah:

Tanpa keperluan meneliti secara mendetail tentang sejarah lampau umat Islam di Dunia Melayu ini – dengan mereka yang masih berada di Alam Melayu ini dan mereka yang asalnya di sini kemudian bermastautin di rantau lain – kita boleh melihat kembali secara ringkas beberapa perkara daripada pengalaman sejarah yang telah lalu itu.

Antaranya bagaimana semenjak kurun ke-tiga belas Masihi dan seterusnya timbulnya kerajaan-kerajaan Islam di Alam Melayu ini, bermula dengan Samudera Pasai dan Perlaknya, Pasainya, Melakanya – dengan kemuncaknya dalam abad ke-15 -Bruneinya, Johor -Riaunya, Acehnya, Petaninya, demikian seterusnya dengan pelbagai pencapaiannya masing-masing dalam kebudayaan segi non-material dan materialnya.

Kemunculan kerajaan-kerajaan Islam itu berlaku dengan ada kaitannya dengan kejayaan dalam perdagangan yang menyebabkan negara menjadi pusat perdagangan antara Timur dan Barat, seperti apa yang berlaku kepada Kerajaan Islam Melayu Melaka, yang takdirnya dikalahkan oleh Portugis pada tahun 1511 Masihi.

Antaranya juga ialah kemunculan kerajaan-kerajaan itu berlaku dengan kejayaan berkembangnya Islam di Dunia Melayu ini bermula dari zaman Samudera Pasai dan demikian seterusnya sampai ke zaman Melaka dan Acehnya. Kerajaan-kerajaan Islam itu merupakan pusat-pusat berkembangnya budaya dan tamadun Islam dan perlaksanaannya di rantau ini.

Dan da’wah Islamiah walaupun tanpa organisasi yang sangat tersusun dan berterusan – berbeza daripada apa yang berlaku dalam huubungan dengan penyebaran agama Kristian sebagaimana yang disebutkan oleh Thomas Arnold dalam bukunya yang masih klasik sampai sekarang The Preaching of Islam – ianya berkembang sampai berjaya mendapat tapak kedudukannya di Dunia Melayu ini.

Antara faktor-faktor yang diperhatikan oleh beliau – dan kita boleh bersetuju dengan beliau – yang membawa kepada kejayaan perkembangan Islam ialah: ajarannya yang tidak kompleks tetapi “simple”; ajarannya yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, serta amalan ibadatnya yang tidak menimbulkan banyak kesulitan; antaranya faktor tersebarnya tanpa paksaan, bukan tersebar dengan pedang terhunus; faktor-faktor ini bergerak bersekali dengan dokongan yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan Islam dan golongan ahli perdagangan Islam yang mengembangkan Islam dengan gigihnya.

Antaranya juga boleh disebutkan bahawa Bahasa Melayu dalam zaman kerajaan-kerajaan ini bukan sahaja menjadi bahasa perantaraan yang memudahkan hubungan perdagangan dan diplomasi, bahkan ianya menjadi bahasa untuk pengucapan budaya tinggi sebagaimana yang dipersaksikan oleh teks-teks dalam Bahasa Melayu Jawi dalam sejarah persuratan bahasa ini. Bahkan boleh dikatakan bahawa Bahasa Melayu mencapai kematangannya sebagai bahasa tamadun tinggi sebagai alat pengucapan “world-view” atau faham alam Islam; ianya menjadi “bahasa Islam” – “an Islamic language”; ianya tidak pernah mencapai kematangan sebagai alat pengucapan faham-faham alam sebelumnya yang ada dalam tamadun Hindu-Buddha.

Ini dalam dilihat daripada adanya teks-teks yang dihasilkan oleh para ulama dan pengarang Islam sebagaimana yang tercatit dalam A History of Classical Malay Literature, oleh Richard Winstedt yang terkenal itu, antara lainnya. Selain daripada bukti-bukti yang demikian boleh didapati daripada karangan-karangan ulama seperti Nuruddin al-Raniri, ‘Abdu’r-Rauf Fansuri, ‘Abd al-Samad al-Falimbani, Hamzah al-Fansuri, ia juga terbukti dalam karangan Tun Sri Lanang, Raja ‘Ali Haji, dan seterusnya.

Kehidupan Melayu yang bersatu padu dan mengikut tertib dan peraturan mengikut bimbingan agama dan adat istiadat Melayu yang terpandu oleh Islam menimbulkan kesatuan dan perpaduan yang membolehkan lahirnya kerajaan-kerajaan tersebut yang mendokong tersebarnya cara hidup Islam dan agamanya. Berserta dengan adanya para pemimpin yang mempunyai kewenangan dan syarat-syarat kepemimpinan seperti Sultan-Sultan Melaka sebagai Sultan Mansor Syah dan Muzaffar Syah, juga ‘Ala’ al-Din Ri’ayat Syah, dan Bendahara seperti Tun Perak, juga Sultan Aceh seperti Iskandar Muda Mahkota Alam antaranya, Islam menjadi kuat di Dunia Melayu ini.

Kekuatan itu ditambah dengan adanya hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam di rantau ini dengan kerajaan-kerajaan Islam seperti Turki ‘Uthmaniyah dan seterusnya.

Nampaknya antara faktor-faktor yang memberi kekuatan kepada Dunia Melayu dengan empayar-empayarnya ialah: iltizam mereka dengan ajaran Islam dan amalannya berdasarkan kepada pegangan dan amalan Ahlis-Sunnah wal-Jama’ah yang menimbulkan keseragaman di kalangan umat Islam di rantau ini. Ini jelas daripada faham tentang keimanan mereka berdasarkan kepada aliran Imam Abul-Hasan Al-Asya’ari rd sebagaimana yang boleh daripada teks-teks usuluddin dengan huraian-huraiannya tentang sifat-sifat Tuhan sama ada dua puluh bilangannya atau tiga belas; ini jelas daripada teks-teks seperti Bidayatul-Hidayah, Ward al-Zawahir, al-Durrul-Thamin, ‘Aqidatul-Najin dan lain-lainnya.

Keseragaman itu terdapat pada pegangan Muslimin rantau ini dalam soal Syari’at, iaitu mereka berpegang kepada aliran fiqh Imam Syafi’i sampai sekarang sebagaimana yang dihurai oleh ulama-ulama ahli tarjih seperti Imam Nawawi dan Rafi’i dan juga ulama-ulama seperti Ibn Hajar dan Ramli. Aliran-aliran lain dalam Ahlis-Sunnah wal-Jama’ah diambil manafaatnya kemudian daripada mazhab Imam Syafi’i.

Keseragaman terdapat dalam bidang pemikiran tentang soal-soal kerohanian dan akhlak iaitu termasuk tasawwuf, kerana mereka terpengaruh antara lainnya dengan Imam al-Ghazali rh terutama dengan ajarannya dalam kitab Ihya’ ‘Ulumi’d-Din dan Ibn ‘Ata’illah as-Sakandari dengan kitab Hikamnya yang terkenal dalam bahasa Melayunya dengan apa yang disebut sebagai Hikam To’ Pulau Manis iaitu Syaikh ‘Abdul-Malik bin ‘Abdullah dari Terengganu.

Dalam bidang tafsir Quran dan Qiraatnya serta alam bidang hadith mereka mengikut para ulama dalam Ahlis-Sunnah wal-Jamaah. Dengan itu terkenal di kalangan ulama ini teks-teks Tafsir al-Baidhawi, al-Nasafi, al-Baghwi, al-Khazin, Tafsir al-Kabir dan seterusnya yang semuanya adalah teks-teks Ahlis-Sunnah yang penting. Dalam bidang hadith terkenal “Kutub Sittah” terdiri daripada teks-teks oleh Bukhari, Muslim, Nasa’i, Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daud.

Keseragaman dalam ilmu-ilmu inilah yang banyak membantu dalam menjadikan rantau ini sebagai rantau Sunni yang jelas sifat homogennya. Dan sistem peristilahan dalam Bahasa Melayu pun seragam sekian lama masanya dalam beberapa abad lamanya dan yang melibatkan kawasan-kawasan yang berlainan seperti Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Pulau Borneo, dan Pulau Jawa, dan pulau-pulau lainnya.

Keseragaman ini jelas nampaknya dalam teks-teks dan penulisan sampai ke abad ke 19; kelainan dalam pemikiran dan penafsiran agama mula timbul kemudian dalam hubungan dengan gerakan Muhammad ibn ‘Abdul Wahhab yang menimbulkan kelainan-kelainan dalam penafsiran fiqh, usul al-din dan tasawwuf (bahkan penentangan terhadap tasawwuf). Setengah daripada kelainan-kelainan itu timbul daripada usaha-usaha yang dilakukan oleh alm Muhammad ‘Abduh di Mesir.

Pada penulis keseragaman faham dan amalan Ahlis-Sunnah rantau ini perlu dikekalkan demi menjaga kebenaran dan ketepatan dalam ajaran dan amalan serta dalam menjaga rantau ini supaya ianya terus seragam dan stabil; dengan itu ia menjadi asas bagi perkembangan budaya dan tamadun yang kita kehendaki untuk rantau ini, dengan izin Allah.

Tiga Jenis Faham Asasi:

Pada penulis, yang menjadi paksi bagi jatridiri peradaban dan budaya Melayu Islam Nusantara ialah tiga perkara pokok, iaitu faham alam (world-view), faham ilmu (epistemology) dan faham nilai (axiology).

Dalam faham alam terdapat jawapan-jawapan terhadap soalan-soalan seperti: Apakah sifat-sifat Tuhan? Bagaimanakah hubungan antara alam dan Tuhan? Hubungan manusia dengan Tuhan? Apakah insan? Apakah sifat-sifatnya? Dari manakah awal dan akhir hidup insan dan alam ini? Apakah alam ghaib dan alam lahir? Apakah hubungan antara keduanya? Apakah matlamat kehidupan manusia?

Secara ringkasnya faham ilmu Sunni memberi jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan seperti: Apakah itu ilmu? Apakah matlamatnya? Apakah hierarkinya? Apakah kesan ilmu dalam diri insan dan peradabannya? Bagaimanakah klafiikasi ilmu? Bagaimakah hubungan antara ilmu nakli dan ilmu akli? Faham ilmu inilah yang mendominasi Dunia Melayu yang menentukan sikapnya dalm hubungan dengan ilmu sama ada ilmu berkenaan dengan agama atau ilmu berkenaan dengan hidup duniawi.

Faham nilai memberi jawapan kepada persoalan-persoalan seperti: Apakah itu yang dikatakan kebaikan? Apakah itu kejahatan? Apakah punca-punca kedua-duanya? Bagaimanakah manusia. Boleh mencapai kebaikan dan mengelak diri daripada kejahatan? Apakah kesan-kesan kebaikan ke atas diri dan kehidupannya? Apakah kesan-kesan kejahatan? Adakah manusia mempunyai kebebasan yang membolehkannya membuat pilihan dalam hidupnya?

Persoalan-persoalan ini semua dibicarakan dalam ilmu-ilmu seperti usulud-din, fiqh, dan tasawwuf.

Selain daripada panduan yang didapati daripada teks-teks asal dalam Bahasa Arab didapati panduannya dari teks-teks dalam Bahasa Melayu.

Saranan penulis ini sebagai tambahan ialah supaya rantau ini – bermula dengan kita di Malaysia dan jiran-jirannya mengambil manafaat daripada telaah yang serius terhadap teks karangan ibn Khaldun rh iaitu al-Muqaddimahnya yang terkenal itu, yang sekarang sudah ada terjemahan Melayunya yang diusahakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, rantau ini, selain daripada berpegang kepada Qur’an dan Hadith, ianya mendapat panduan dalam usul al-din daripada Imam Abul-Hasan al-Asy’ari, dalam fiqh daripada Imam Syafi’i, dalam akhlak dan kerohanian daripada Imam al-Ghazali antara lainnya; maka dalam soal pemikiran tentang pemerkasaan peradaban dan budaya ianya perlu mendapat panduan secara serius daripada pemikiran Ibn Khaldun. Inilah satu-satunya teks tentang bidang budaya dan tamadun dalam Islam yang mesti dimanfaatkan semaksima mungkin apa lagi dalam zaman globalisasi yang kita sedang berhadapan dengan krisis jatidiri peradaban dan budaya (civlilizational and cultural identity crisis).

Panduan Dari “Muqaddimah” Ibn Khaldun rh

“Al-Muqaddimah” oleh Ibn Khaldun merupakan sebuah kitab tentang peradaban dan budaya sebagaimana yang dinyatakan oleh Arnold Toynbee yang terkenal itu yang luar biasa tidak pernah ditulis oleh orang lain selain daripada Ibn Khaldun di mana dan dalam masa manapun.

Isi kandungannya ialah berkenaan dengan perubahan umat manusia secara amnya; peradaban Badui, bangsa-bangsa, dan kabilah-kabilah, keadaan hidup mereka; persoalann tentang kemunculan dinasti, kerajaan, khalifah, pangkat, pemerintahan, dan semua yang bertalian dengannya; tentang negeri dan kota, serta bentuk-bentuk peradaban; keadaan dalam peradaban; persoalan-persoalan yang utama dan sekunder dalam hubungan dengan ini; tentang aspek-aspek berkenaan mencari habuan hidup; keuntungan dan pertukangan; beberapa persoalan sekitarnya; bab berkenaan dengan pengetahuan; kaedah-kaedah pengajaran; hal-hal yang berkenaan dengannya. Semuanya dihuraikan dalam enam bab dan diakhiri dengan satu bab penutup.

Tanpa melihat pendapat-pendapat para sarjana dunia tentangnya, yang memang banyak, kita boleh melihat perkara-perkara yang membantu kita dalam soal pembinaan tamadun dan pemerkaaan usaha-usaha membina budaya dan tamadun dalam kalangan kita.

Antaranya ialah konsep ‘asabiyah yang dihuraikan oleh beliau yang sangat boleh membantu kita dalam membina kekuatan bangsa. Beliau menyebutkan bahawa asabiah yang asal mulanya datang daripada hubungan darah dan kekeluargaan dalam kabilah menimbulkan hubungan-hubungan kerjasama dan persaudaraan serta kesetiaan di kalangan sesuatu kaum yang menimbulkan kekuatan ‘asabiyah – atau espirit de corp – semangat perpaduan yang kuat. Semangat perpaduan itu bila wujud dan dijadikan berkhidmat untuk sesuatu kerja besar, kerja itu terlaksana dengan baik dan gemilang melaluinya. Beliau menyebutkan bagaimana melalui kekuatan ‘asabiyah Arab khususnya asabiah Quraisy maka Islam berkembang dengan gemilangnya dalam sejarah pada zaman Rasulullah saw, para Sahabat dan pada zaman Umayyah. Kemudian disambung oleh kerajaan ‘Abbasiyyah dan seterusnya. ’Asabiah yang kuat di kalangan mereka inilah yang menjadikan Islam berjaya dalam sejarah; bila rasa kesetiaan dan perpaduan ini melemah oleh beberapa faktor, maka Islampun menjadi lemah dan peradaban pudar dan jatuh.

Tentang hadith yang bernmaksud “Tidak termasuk di kalangan kami mereka yang menyeru kepada ‘asabiah” itu merujuk kepada asabiah Jahiliyah yang digunakan untuk menjayakan kejahatan. Dan dalam hubungan dengan ini beliau menghuraikan hadith yang bermaksud “Imam-imam atau khalifah-khalifah itu hendaklah dari kalangan orang-orang Quraisy”. Beliau menyebutkan ini kerana golongan Quraisy paling kuat ‘asabiahnya berbanding dengan orang-orang Arab lainnya.

Maka dengan melihat persoalan dari huraian beliau kita boleh mengatakan bahawa kemudiannya asabiah yang kuat itu terdapat pada Orang-Orang Turki Uthmaniah, dengan itu mereka membina tamadun Islam di kalangan mereka. Demikian pula bila ‘asabiah yang kuat digunakan untuk Islam di kalangan orang-orang Mughal di India mereka membina peradaban Islam di sana. Demikianlah kita boleh katakan bahawa bila ‘asabiah yang baik itu kuat di kalangan mereka yang berada di Dunia Melayu, maka mereka telah membina peradaban Islam di rantau ini dengan Samudera Pasainya, Melakanya, Johor-Riaunya, Acehnya dan demikian seterusnya.

Beliau mengajarkan ada beberapa tahap dalam perkembangan kekuatan sesuatu dinasti itu bermula dari awalnya

Pada tahap pertamanya iaitu tahap kejayaan mengatasi penentangan dan berjaya mendapat kekuasaan, pihak penguasa menjadi model bagi rakyatnya dengan sifat-sifat baiknya; dalam membuat keputusan-keputusannya rakyat ikut serta dalam usaha demikian kerana itulah yang dituntut oleh semangat perpaduan. Dan sifat itulah yang menyebabkan tercapainya kemenangan dan dengan sifat itu pula dinasti itu akan berterusan.

Tahap kedua ialah tahap bila penguasa akan bertindak sewenang-wenang dan membuat keputusan-keputusan tanpa diikut serta oleh mereka yang dipimpin. Pada tahap ini pihak penguasa akan berusaha untuk menghimpunkan pengikut yang ramai untuk mendiamkan pendapat lain dan aspirasi lain. Maka seluruh kuasa berada di tangan keluarganya. Maka timbul usaha untuk menggemilangkan keluarganya sahaja.

Tahap ketiga tahap senang sentosa, bila hasil daripada kedaulatan itu dicapai: harta, kekuasaan, nama yang masyhur, adanya monumen-monumen. Demikian seterusnya. Anugerah diberikan kepada wakil-wakil asing, juga kepada rakyat sendiri. Tahap ini tahap terakhir pihak penguasa bertindak sewenang-wenang terhadap mereka yang diperintahnya.

Tahap keempat tahap puas hati. Dia hidup damai dengan mereka yang menjadi sahabat sepemerentahannya. Tradisi dan kebiasaan diteruskan.

Tahap kelima tahap boros yang berlebihan. Pada tahap ini pihak penguasa menjadi perosak apa yang terbina sebelumnya. Ia menuju kepada pemuasan hawa nafsu, kesenangan, hiburan diri bersama dengan kaumnya, menunjuk-nunjukkan kedermawanan kepada orang-orangnya; ia mengambil mereka yang berwatak jahat untuk bertugas dengannya. Akhirnya orang ramai membenci pihak penguasa yang membawa kepada kejatuhan dinasti berkenaan.

Secara ringkasnya boleh diperhatikan bahawa kerajaan yang tersusun dengan baik itu mula-mulanya menambahkan kekuasaan kepada dinasti membawa kepada zaman keamanan dan kemakmuran. Akhirnya pada generasi ketiga, hilangnya semangat perpaduan dan kesatuan (‘asabiah) menyebabkan dinasti itu menjadi lemah. Pihak pimpinan menjadi golongan mengikut hawa nafsu, melupakan syarat-syarat dan tuntutan-tuntutan kepemimpinannya, keseronokan-keseronokannya menjadi terlalu mahal, juga ia terpaksa membeli kesetiaan dan penghormatan dengan harta yang banyak yang menjadikannya menghadapi kesulitan yang amat sangat.

Akibatnya berlaku peningkatan dan penambahan cukai-cukai, berlakulah korupsi bermula dengan kalangan mereka yangt terdekat di istana, kemudian merebak kepada mereka yan di luar istana pula. Demikian seterusnya kaum itu menjadi rosak dan lemah. Suasana menjadi rosak dan manusia melupai agama, akhlak, dan adab serta tata tertib yang halus dan manis dalam kehidupan. Bahkan manusia hilang maruahnya langsung.

Nilai yang dapat diambil dalam soal ini dalam pengajaran Ibn Khaldun ialah bagaimana pentingnya dan berkesannya perpaduan dan kesatuan yang disebut sebagai ‘asabiah olehnya, bila digunakan untuk menjayakan cita-cita tinggi mendokong agama tauhid dan membina dinasti untuk menguatkan agama itu. Dan bagaimana gagalnya dan merusutnya cita-cita tinggi bila asabiah atau perpaduan dan persatuan itu hilang di kalangan sesuatu bangsa itu.

Kalau dipasangkan ajaran ini – yang memang berdasarkan kepada Quran, Sunnah dan pengamatan sejarah dan pengalaman manusia termasuk pengalaman semasa – maka boleh dikatakan bahawa asabiah di kalangan penduduk Nusantara dengan para pemimpin mereka menyebabkan timbulnya kejayaan Islam dan perlaksanaan ajaran-ajarannya serta nilai-nilainya yang mendaulatkan RumpunMelayu ke tahap disegani seluruh dunia. Asabiah atau perpaduan dan kesatuan yang sedemikian perlu digarap sekali lagi di ambang alaf baru ini demi untuk menguatkan semula Islam dan peradaban serta budaya yang dibina di atas asasnya.

Yang merosakkan tamadun dan budaya ialah sifat-sifat yang jahat dan negatif dalam hidup manusia yang mesti dibendung dengan agama – dengan pemerkasaan faktor-faktor perubahan manusiaseperti: pengaruh yang baik dari keluarga, pendidikan, teguran dan disiplin masyarakat yang prihatin, berkembangnya nilai-nilai akhlak dan moral secara menyeluruh, dan media serta penguatkuasaan undang-undang – ini semua hendaklah ditangani dengan berkesan.

 

Negarabangsa Dalam Menghadapi Alaf Baru:

Beberapa bulan lalu saya telah berbicara dalam satu wacana yang di dalamnya saya telah bentangkan secara ringkas ciri-ciri negarabangsa dalam menghadapi alaf baru. Saya rasa elok saya sebutkan sekali lagi di sini ciri-ciri ini untuk renungan kita bersama. Antaranya ialah:

 • Negara bangsa yang berpaksikan kepada beberapa faktor pusat (“core factors”): berteraskan bangsa Melayu yang bersatu padu dalam pegangannya kepada agama Islam dengan ajaran dan amalan Ahlis-Sunnah wal-Jama’ah dengan akidahnya yang jelas terhadap rukun-rukun imannya dengan pegangan yang kuat dan yakin, yang menentukan jatidirinya dalam menghadapi serangan faham alam atau world-view yang bercanggah dengannya samaada yang berbentuk lama atau baru;
 • berpaksikan hidup kerohanian dan akhlak yang nyata yang menentukan jatidirinya yang tidak berbelahbagi, yang terjamin keselamatan dan kebenarannya, dan yang menjamin perpaduan dengannya.
 • Berpaksikan disiplin hidup yang mengikut peraturan Syara’ yang diamalkan dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, kejiranan, hidup kebangsaan, dan perlu ditambah hidup serantau, dan seterusnya.
 • Berpaksikan kepada ketuanan Melayu Islam – Melayu dan Islam tidak terpisah bahkan sebati dalam pentakrifan perlembagaan Malaysia, bahkan ianya pentakrifan budaya dan bukan etnik- sebagai pihak yang paling menentukan dalam suasana politik negara yang berkembang dalam rantau Asean, dengan kerjasama yang erat menjaga kepentingan serantau dalam hubungan antarabangsa, selain daripada menjaga kepentingan masing-masing negara sebagai jiran, yang di dalamnya takdirnya terdapat peradaban-peradaban besar dunia dengan agama-agama besarnya.
 • Berpaksikan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, dengan rakyatnya mempunyai kemampuan dalam bahasa-bahasa lain seperlunya untuk urusan pengetahuan dan hubungan antarabangsa, dengan sikap saling kenal mengenal budaya yang berlainan dalam menjaga keharmonian hidup dalam negara yang satu, dan boleh ditambah, dalam rantau yang satu.
 • Peradaban Islam sebagai asas perkembangan peradaban di negara kita berserta dengan pemberian ruang kepada perkembangan peradaban lain dalam kepelbagaian budaya dalam negara, dan boleh ditambah, dalam rantau kita.
 • Dan bila disebut peradaban Islam ertinya ialah dengan mengambil kira pengertiannya yang luas yang mencakupi bidang-bidang inteletuil, kerohanian, akhlak, kemasyarakatan, siasah serta sains dan teknologi semaksima mungkin dalam konteks keperluan negera.
 • Ianya negara bangsa yang mempunyai perasaan kebangsaan dengan perpaduan dan kesatuan dalam konteks Islam (sebagaimana yang dihuraikan dalam “al-Muqaddimah” oleh Ibn Khaldun) bukan dalam konteks “secular nationalism” atau semangat kebangsaan secara sekular seperti di Barat, dan dengan mengambil kira konsep ummah yang Muslimin di dalamnya merupakan ahi-ahlinya walau di mana sekalipun ia berada. (Dengan ini usaha-usaha memperkasakan kesedaran ini mesti dijayakan dan apa-apa yang melemahkannya dan merosakkannya dielakkan).
 • Negara bangsa yang membangun ekonomi yang adil dan samarata peluang ekonominya dan agihan hartanya, tanpa penindasan, penzaliman, yang terjamin pada sisi undang-undang dan juga, perlu ditambah, pada sisi akhlak dan moral.
 • Negara bangsa yang menerima unsur-unsur Barat yang positif dan menolak yang negatif dengan mengambil kira panduan Islam dalam perkara-perkara yang berkenaan, dan mereka yang bukan Islam mengambil kira bimbingan daripada nilai-nilai dan tradisi mereka.

Wallahu a’lam.

_________________________________________________________________________

LAMPIRAN

FALSAFAH KEMERDEKAAN

Falsafah kemerdekaan kita ialah:

Keyakinan dan pegangan, yang disertakan dengan perjuangan dan penghayatan berterusan, bahawa bangsa kita adalah bebas merdeka dari sebarang tekanan, penindasan, dan pengaruh-pengaruh negatif, dalam mengrealisasi semua potensi-potensi kita dari segi intelektuil, moral, rohani, dan jasmani, dalam membina budaya dan tamadun sesuai dengan faham alam, faham ilmu, dan faham nilai kita, berdasarkan kepada kepercayaan kepada tuhan, serta kita mempunyai kemampuan mempertahankan jatidiri dan kemerdekaan tersebut, dengan penuh bermaruah.

Kita bukan sahaja tidak hanyut dalam gelombang globalisasi dalam mengekalkan jatidiri dan kemerdekaan tersebut, bahkan kita mampu memainkan peranan dalam menentukan arus globalisasi itu dalam kalangan bangsa-bangsa di dunia.

Our philosophy of independence

Our philosophy of independence is our belief and conviction, coupled with unceasing and continuous struggle and its fulfillment, that our nation is independent and free from all kinds of pressure, oppression, and negative influences in realising our potentialities intellectually, morally, spiritually and physically, in building our culture and civilization in accordance with our world-view, our epistemology, and our axiology, based on our belief in god; and we have the capability to maintain our identity and independence with full honour. We not only are able to maintain our identity and independence in the process of globalization, but also we play our role in determining the directions of the globalization process among the nations of the world.

Video: Akal Ubudiah Bagaimana Menjayakannya

Pembentangan Akal Ubudiah Bagaimana Menjayakannya oleh Ustaz Uthman El-Muhammady dalam usrah Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (MUAFAKAT) pada 4 Disember 2007.
Teks penuh boleh diakses di sini – klik

Etika Aktivis Islam Dalam Era Globalisasi

Nota: Pernah disiarkan di laman lama pada Oktober 2002 – maka beberapa contoh yang diberi sudah berubah dengan perkembangan teknologi dalam bidang ICT.

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

 

ETIKA AKTIVIS ISLAM DALAM ERA GLOBALISASI

(Nota Ringkas ceramah)

OLEH:

MUHAMMAD ‘UTHMAN EL-MUHAMMADY

1.0               Pendahuluan:

 • Etika yang dimaksudkan ialah dalam tradisi ilmu-ilmu Islamnya “adab-adab” yang meliputi semua aspek.
 • Seperti buku karangan al-Mawardi “adabu-d-dunya wa-d-din”.

2.0              Dalam hubungan dengan Tuhan:

 • mengenalnya, mengenal hukum-hukumnya, nilai-nilai suruhannya, kasih kepadanya, kepada Rasulnya, kepada apa yang membawa kepada kasihnya.

3.0              Dalam hubungan dengan makhluk Tuhan:

 • bergaul dengan sikap “al-nasihah”, “maslahah”, “da’wah’, “kasih-sayang”, “sangka yang baik”, “mendatangkan manfaat”, “mengelak kemudharatan”

4.0             Dalam sikap menjayakan da’wah:

 • dengan hikmah-kebijaksanaan, dengan nasihat yang baik, jidal dengan cara yang paling baik;

5.0              Dengan kebijaksanaan:

 • Qur’an, Sunnah, kata-kata yang benar dan mulia, membawa kepada amalan-amalan, kata-kata, sikap, nilai-nilai yang sebenar.

6.0             Dengan nasihat yang baik:

 • dengan lemah lembut, mengajak dengan ikhlas kepada kebajikan, kasih sayang, kerjasama, hubungan silatur-rahim, menyelesaikan keresahan dan masalah, dengan memberi peransang kepada kebajikan, menggerunkan daripada kejahatan, dengan contoh tauladan yang baik, dengan doa.terelak daripada herdik, umpat, menjatuhkan nama, maki hamun, melaknat, dan sebagainya.

7.0              Dengan mujadalah dengan cara yang paling baik:

 • dengan kasihan belas, kasih sayang, hendak menyelamatkan, dengan hujjah yang nyata, bukan meniatkan untuk kemenangan, tetapi untuk sampai kepada kebenaran, dengan jujur, bukan setakat hendak mendiamkan hujjah lain, tidak terdorong kerana nafsu, tetapi kerana ilmu dengan bergantung kepada Allah, punca segala ilmu.

8.0             Dalam globalisasi:

 • mesti kenal apa itu globalisasi, apa ciri-cirinya, apa asal-usulnya;

9.0             Apa yang positifnya: dalam hubungan dengan maklumat, pengetahuan, komunikasi, maklumat, bahkan kebijaksanaan, perdagangan, pengurusan serta pentadbiran, bahkan kerajaan; governan;

 • Yang positif dalam pendidikan, termasuk pendidikan Islam melalui internet: maklumat tentang pendidikan Islam seperti “Islam On-line”, “al-Islam.com”, “al-Muhaddith.com”, dll.
 • Dengan menggunakan pencari-pencari “Google.com”, “Alta Vista.com”,
 • Ada halaman membantu terjemahan seperti “alajeeb.com”, “babelfish.com”, “ecto.com” dll. “tarjim.com” dll.
 • Ada laman-laman web para ulama seperti: “Dr Ramadan al-Buti”, “al-Qaradawi.net” dll.
 • Ensiklopedia-ensiklopedia, kamus-kamus, akhbar-akhbar, majalah-majalah dll.
 • Ada e-mail yang boleh dimanfaatkan.

10.0          Apa yang negatifnya:

 • berkenaan dengan tersebarnya nilai-nilai budaya negatif, maklumat-maklumat pornografi, maklumat-maklumat sesat, dan menyesatkan, penyebaran ‘mono-culture” barat yang menindas budaya pelbagai di dunia; penghakisan jati-diri timur
 • Penipuan dalam internet, e-commerce, dll.

11.0            Persiapan-persiapan: antaranya:

 • Pengetahuan tentang Islam, nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya, akhlaknya, adat-adat yang diterimanya dalam tamadun kita.
 • mempelajari prinsip-prinsip dan nilai-nilai  budaya sekitar kita;
 • Beradab dalam dialog budaya dan dialog intelektuil
 • Penekanan kepada faktor-faktor kejernihan peribadi untuk menjadi contohnya;
 • Kerjasama antara badan-badan Islam atau institusi-institusinya
 • Adab antara badan-badan Islam- selalu ada perhubungan, bertindak bersama
 • Beramal dengan dasar “ruhama’ bainahum” sesama mukminin, dan hormat menghormati dengan pihak lain

Bida’ah – Ustaz Uthman El-Muhammady

Pembentangan bertajuk “Bida’ah” oleh Ustaz Muhammad Uthman El-Muhammady di usrah Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (MUAFAKAT) pada 4hb Jul 2006

Sesi soal jawab: