Etika Aktivis Islam Dalam Era Globalisasi

Nota: Pernah disiarkan di laman lama pada Oktober 2002 – maka beberapa contoh yang diberi sudah berubah dengan perkembangan teknologi dalam bidang ICT.

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

 

ETIKA AKTIVIS ISLAM DALAM ERA GLOBALISASI

(Nota Ringkas ceramah)

OLEH:

MUHAMMAD ‘UTHMAN EL-MUHAMMADY

1.0               Pendahuluan:

 • Etika yang dimaksudkan ialah dalam tradisi ilmu-ilmu Islamnya “adab-adab” yang meliputi semua aspek.
 • Seperti buku karangan al-Mawardi “adabu-d-dunya wa-d-din”.

2.0              Dalam hubungan dengan Tuhan:

 • mengenalnya, mengenal hukum-hukumnya, nilai-nilai suruhannya, kasih kepadanya, kepada Rasulnya, kepada apa yang membawa kepada kasihnya.

3.0              Dalam hubungan dengan makhluk Tuhan:

 • bergaul dengan sikap “al-nasihah”, “maslahah”, “da’wah’, “kasih-sayang”, “sangka yang baik”, “mendatangkan manfaat”, “mengelak kemudharatan”

4.0             Dalam sikap menjayakan da’wah:

 • dengan hikmah-kebijaksanaan, dengan nasihat yang baik, jidal dengan cara yang paling baik;

5.0              Dengan kebijaksanaan:

 • Qur’an, Sunnah, kata-kata yang benar dan mulia, membawa kepada amalan-amalan, kata-kata, sikap, nilai-nilai yang sebenar.

6.0             Dengan nasihat yang baik:

 • dengan lemah lembut, mengajak dengan ikhlas kepada kebajikan, kasih sayang, kerjasama, hubungan silatur-rahim, menyelesaikan keresahan dan masalah, dengan memberi peransang kepada kebajikan, menggerunkan daripada kejahatan, dengan contoh tauladan yang baik, dengan doa.terelak daripada herdik, umpat, menjatuhkan nama, maki hamun, melaknat, dan sebagainya.

7.0              Dengan mujadalah dengan cara yang paling baik:

 • dengan kasihan belas, kasih sayang, hendak menyelamatkan, dengan hujjah yang nyata, bukan meniatkan untuk kemenangan, tetapi untuk sampai kepada kebenaran, dengan jujur, bukan setakat hendak mendiamkan hujjah lain, tidak terdorong kerana nafsu, tetapi kerana ilmu dengan bergantung kepada Allah, punca segala ilmu.

8.0             Dalam globalisasi:

 • mesti kenal apa itu globalisasi, apa ciri-cirinya, apa asal-usulnya;

9.0             Apa yang positifnya: dalam hubungan dengan maklumat, pengetahuan, komunikasi, maklumat, bahkan kebijaksanaan, perdagangan, pengurusan serta pentadbiran, bahkan kerajaan; governan;

 • Yang positif dalam pendidikan, termasuk pendidikan Islam melalui internet: maklumat tentang pendidikan Islam seperti “Islam On-line”, “al-Islam.com”, “al-Muhaddith.com”, dll.
 • Dengan menggunakan pencari-pencari “Google.com”, “Alta Vista.com”,
 • Ada halaman membantu terjemahan seperti “alajeeb.com”, “babelfish.com”, “ecto.com” dll. “tarjim.com” dll.
 • Ada laman-laman web para ulama seperti: “Dr Ramadan al-Buti”, “al-Qaradawi.net” dll.
 • Ensiklopedia-ensiklopedia, kamus-kamus, akhbar-akhbar, majalah-majalah dll.
 • Ada e-mail yang boleh dimanfaatkan.

10.0          Apa yang negatifnya:

 • berkenaan dengan tersebarnya nilai-nilai budaya negatif, maklumat-maklumat pornografi, maklumat-maklumat sesat, dan menyesatkan, penyebaran ‘mono-culture” barat yang menindas budaya pelbagai di dunia; penghakisan jati-diri timur
 • Penipuan dalam internet, e-commerce, dll.

11.0            Persiapan-persiapan: antaranya:

 • Pengetahuan tentang Islam, nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya, akhlaknya, adat-adat yang diterimanya dalam tamadun kita.
 • mempelajari prinsip-prinsip dan nilai-nilai  budaya sekitar kita;
 • Beradab dalam dialog budaya dan dialog intelektuil
 • Penekanan kepada faktor-faktor kejernihan peribadi untuk menjadi contohnya;
 • Kerjasama antara badan-badan Islam atau institusi-institusinya
 • Adab antara badan-badan Islam- selalu ada perhubungan, bertindak bersama
 • Beramal dengan dasar “ruhama’ bainahum” sesama mukminin, dan hormat menghormati dengan pihak lain

Pengembalian Semula Kepada Fahaman & Penghayatan Faham Ilmu Ahlis-Sunnah Dalam Konteks Alam Globalisasi Masakini

pernah disiarkan di laman lama pada September 2002

***********************

بسم االله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله لكريم

PENGEMBALIAN SEMULA KEPADA FAHAMAN & PENGHAYATAN FAHAM ILMU AHLIS-SUNNAH DALAM KONTEKS ALAM GLOBALISASI MASAKINI

OLEH:

MUHAMMAD ‘UTHMAN EL-MUHAMMADY

Pendahuluan:

Perbuatan kembali semula kepada fahaman dan penghayatan faham ilmu Ahlis-Sunnah wal-jama’ah memaksudkan bahawa pusat rujukan kita sebagai Muslimin adalah faham ilmu atau epistemologi Ahlis-Sunnah wal-Jama’ah yang baku, menyeluruh dan sepadu itu sebagai tempat sandaran terakhir dalam fahaman dan amalan serta nilai-nilai kita. Juga maknanya bahawa rantau Melayu ini – apa lagi Malaysia – adalah rantau yang telah menerima fahaman ilmu Ahlis-Sunnah sebagai fahaman yang baku dan mengamalkannya dari segi hidup individu dan kelompok dengan beberapa darjah kejayaannya dalam zaman yang sekian lama semenjak awal kedatangan Islam sampai sekarang.

Maka semua persoalan-persoalan yang membabitkan pegangan, fahaman, nilai dan prinsip kehidupan manusia mesti kembali kepada rujukan yang sedemikian itu. Perbuatan tidak mempedulikan rujukan itu – atau menggunakan rujukan lain dalam bidang yang berkenaan – dengan implikasi-implikasinya, adalah perbuatan yang mempunnyai implikasi yang paling berat dari segi keyakinan, kebenaran, ilmu dan juga sifat homogen rantau ini.

Ia sekaligus perbuatan menyanggah kebenaran yang diakui dan terbukti dan menyemai bibit-bibit penyelewengan intelektuil dan juga kemusnahan budaya dan pembangunan umat dilihat dari segi jangka panjangnya, apa lagi kalau dilihat dari segi kepentingan yang kekal abadi dari segi rohani umat manusia. Allahumma sallimna wal-Muslimin.

Maka pengembalian semula kepada faham ilmu Sunni ini dan penghayatannya, atau penegasannya semula, adalah pengembalian kepada jati diri kita sebenarnya sebagai Melayu yang beragama Islam itu sudah menjadi penentu bagi harga dirinya. Sikap ini melibatkan juga cara kita melihat isu-isu semasa yang dihadapi oleh umat kita ini, termasuklah cara kita melihat apa yang disebut sekarang sebagai “Islam dari segi ketamadunan” atau “Islam hadhari” itu.

Kembali Kepada Ahlis-Sunnah wal-jama’ah:

Bererti kembali kepada maksud hadith Nabi s.a.w. yang menyebut bahawa dari 73 golongan dalam umat, yang selamat hanyalah mereka yang “mengikut perjalanan hidup baginda dan para Sahabatnya”, golongan yang disebut sebagai “jamaah yang selamat” (“al-firqah al-najiyah”), atau golongan majoriti umat (“al-sawad al-a’zam”), yang disebut oleh sekurang-kurangnya dua hadith sebagai “Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah”.

Bererti kembali kepada fahaman dan huraian tentang rukun Iman yang enam tentang Allah, Rasul-rasul, para malaikat, kitab-kitab suci dari langit dan wahyu, akhirat, dan qadha’ dan qadar sebagaimana yang ada dalam teks-teks yang diakui dalam kalangan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah seperti teks-teks dari Imam Abu al-Hasan Al-Asy’ari rd, al-Baqilllani, al-Baghdadi, al-Ghazali, al-Razi, al-Sanusi, dan yang di Nusantara oleh al-Falimbani, al-Fatani dan lainnya; juga menghuraikan implikasi-implikasi daripada yang semua itu mengikut huraian-huraian mereka.

Bererti kembali kepada fahaman dan perlaksanaan tugas-tugas kerohanian sebagaimana yang ada pada mereka yang arif tentangnya seperti Imam Syafi’I, Imam al-Ghazali dan yang sepertinya, serta para ulama yang mengikut perjalanan mereka. Ini adalah dengan memahami syarat rukun dan adab-adabnya, dengan aspek-aspek lahir dan batinnya.

Bererti kembali kepada ciri-ciri akhlak yang mulia – zahir dan batinnya sebagaimana yang dihuraikan oleh mereka, seperti Imam al-Ghazali rd dengan kitab “Ihya’ ‘Ulumi’d-Din” dan lainnya dengan teks-teks yang berinspirasikannya yang datang kemudian.

Ini juga bererti kembali kepada fahaman dan amalan menghayati hidup Shari’at mengikut Imam Syafi’I rd – bagi rantau kita – dengan tambahan-tambahan seperlunya dalam menghadapi persoalalan-persoalan baru zaman  ini, termasuk masalah-masalah yang timbul dalam arus globalisasi sekarang ini.

Ini juga memaksudkan melihat persoalan-persoalan dalam bidang ini mengikut kaedah atau metodologi mereka yang arif dalam bidang ini, yaitu usul al-fiqh, dan memutuskan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan setiapnya berdasarkan kepada metodologinya yang sesungguhnya, tanpa pengkhianatan.

Juga ia memaksudkan kembali kepada maksud-maksud kegiatan ketamadunan dan peradaban serta sejarah dan pengajarannya sebagaimana yang diulas oleh Ibn Khaldun dalam teksnya yang paling terkenal “al-Muqaddimah”, dengan penambahan maklumat-maklumat baharu seperlunya, mengikut perkembangan semasa. Antaranya ialah

 1. Konsep asabiyahnya yang seminal dan rasional dan perlu diperkasakan untuk perpaduan umat Islam sebagai “nucleus” di negara ini;

 2. Budaya ilmu dan budaya berfikir secara sistematis yang dipupuknya;

 3. Kepentingan kebiasaan-kebiasaan dan amalan adat yangt teguh dan teratur termasuk kemahiran yang terbentuk dan perlu terbentuk dalam budaya hidup menetap di kota-kota; ini semua menguatkan masyarakat dan tamadun;

 4. Huraiannya yang mementingkan ahli ilmu mencapai “malakah” atau kecekapan ilmiah taraf tinggi dengan kaedah-kaedahnya, demikian seterusnya.

 5. Huraiannya berkenaan dengan gejala-gejala buruk yang menunjukkan masyarakat dan tamadun sedang menunggu keruntuhan, yang perlu difaham dengan mendalam dan dielakkan penularannya.

 6. Aspek-aspek perkembangan peradaban yang mendatangkan kekuatan kepada umat yang perlu difahami, termasuk aspek pembangunan “akal tambahan” dalam umat yang mendatangkan kekuatan, sebagai gandingan kepada perpaduan dalam assabiyah dan juga keimanan kepada pegangan agama yang kuat.

Dalam Hubungan Dengan Persoalan-Persoalan Umat Yang Dihadapi – Ada Beberapa Perkara Yang Perlu Diamati:

Kewujudan pegangan-pegangan sesat yang berlawanan dengan aqidah Ahlis-Sunnah yang perlu ditangani dengan segera: ajaran-ajaran tarekat sesat yang meringan-ringankan Syara’ dalam ajaran yang mengajarkan “sembahyang niat”, “nikah batin”, “ayat mutasyabihat” (yang ditafsirkan sebagai persetubuhan dengan guru sebagai syarat untuk mendapat pangkat kerohanian yang tinggi), ajaran yang menafsirkan ibadat haji sebagai amalan yang sia-sia, lalu diadakan tawaf di tempat tertentu yang selain daripada Mekah, ajaran yang menandang gurunya sebagai “bayangan Imam Mahdi”, atau “wakil Mahadi”,  atau gurunya “percakapannya seperti Qur’an, kalau membantahnya maka seperti membantah Qur’an”, ajaran yang menyebut “jemaahnya adalah jemaah Nabi Muhammad” atau “selepas Jemaah Nabi Muhammad maka tidak ada jemaah utama seperti jemaahnya sehinggalah datang Imam Mahadi”, demikian seterusnya; atau ajaran yang mengatakan “sesiapa yang menentang jemaahnya menjadi kafir”, atau suasana sekarang semua orang “kafir dari segi rohani” kerana dunia semuanya sekular, kawasannya atau jemaahnya sahaja yang tidak sekular, atau ajarannya “perkahwinan sekarang di zaman fitnah, maka tidak boleh berkahwin, kalau berkahwin itu membanyakkan manusia-manusia yang kafir”; atau yang mengajarkan bahawa ulama tidak boleh dipakai lagi, semua mesti difikir sendiri, walaupun orang yang berkenaan tidak mempunyai kredibiliti dari segi ilmunya. Demikian seterusnya.

Kemerosotan akhlak yang sangat membahayakan dengan banyaknya salah laku dalam masyarakat dan keluarga;

sumbang muhram; (antara anak dengan ibu bapa, sesama adik beradik, datuk dengan cucu, anak saudara dengan bapa saudara atau emak saudara, demikian seterusnya, bahkan yang melibatkan binatang dengan manusia. Subhana’Llah);

rasuah di kalangan mereka yang tidak di sangka-sangka; salah laku di kalangan mereka yang tidak di sangka-sangka;

amalan sihir yang berkembang dalam masyarakat, termasuk yang memecah-belahkan keluarga, yang merosakkan perniagaan, hubungan keluarga dan jiran-jiran, amalan menyedut wang  atau mencari harta karun (yang dikatakan oleh Ibn Khaldun sebagai penipuan dan perbuatan yang bodoh); amalan memelihara jin, toyol (sampai ada cerita kononnya toyol boleh dibeli di Mekah!);

setengah kalangan pula ada yang menyebut selepas haji boleh mengambil harta orang bukan Islam, sebab tidak ada dosa (kalau semua beramal dengan ajaran ini maka umat Islam tidak akan dipercayai oleh sesiapa lagi dalam dunia ini, sebab kelihatan penganutnya memakai “nilai ganda”; teringat kita kepada cerita bagaimana bila di Ulu Kelantan diajak orang-orang asli kepada agama Islam, bila dikatakan Islam itu ialah agama seperti yang diamal oleh Orang Melayu, mereka menjawab mereka tidak mahu agama seperti itu sebab agama itu menyebabkan Orang Melayu mencuri ubi mereka, mengganggu anak isteri mereka, dan mengambil harta mereka sewaktu mereka pergi ke hulu sungai untuk berburu dan sebagainya; agama yang seperti ini mereka tidak mahu, bahkan mereka serik dengan agama yang seperti itu. Akhirnya sebelum didakwahkan orang asli maka diperlukan seruan dibuat dahulu kepada masyarakat Islam yang berhampiran dengan mereka supaya berperangai dengan perangai yang sangat baik dengan jiran mereka dari kalangan orang-orang asli; selepas itu baharulah orang-orang asli itu rela menerima agama Islam.

Juga pada paras yang lain pula kisah salahguna kuasa, pangkat, dan harta, dan seterusnya. Ini semua memerlukan penyelesaian yang berkesan, yang boleh dikaitkan dengan penegasan kembali nilai-nilai akhlak dalam ajaran nilai-nilai Ahlis-Sunnah wal-Jamaah.

Termasuk dalam perkara-perkara negatif bahagian ini: perpecahan yang berlaku dalam masyarakat Islam kerana kelainan ideologi politik yang merosakkan hubungan di kalangan ahli masyarakat, ahli masyarakat dengan para pemimpin, dan rakyat dengan wali al-amr; timbul budaya “anti-establishment” di atas nama “jihad”, yang dikaitkan dengan ajaran dari pengarang-pengarang terkenal seperti Syed Qutb dan Syed Abul A’la al-Maududi dan sebagainya; timbul dan berkembang cara berfikir yang berpunca daripada Muhammad bin ‘Abd al-wahab yang muncul di abad ke-18 itu, yang antaranya mengajarkan: sesiapa yang berdoa di kubur orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia untuk mendapat keberkatan, atau untuk bertawasul, atau untuk mendapat syafaat, maka ia syirik, kafir, maka halal darahnya, halal hartanya dirampas; dikatakan bahawa keadaan berubah dalam umat sehingga pada kebanyakan orang menyembah orang-orang soleh itu amalan yang paling afdhal dipanggil sebagai martabat wali, dan menyembah orang-orang ahli dalam hukum-hukum agama adalah ilmu dan fahaman yang dalam; kemudian dikatakan keadaan berubah lagi menjadi teruk sehingga yang disembah itu bukan lagi orang soleh, atau yang disembah itu orang jahil; maka dalam aliran itu timbul penafsiaran orang-orang yang mengikut imam-imam dengan bertaklid menjadi syirik dan kafir, sama dengan maksud ayat Qur’an yang bermaksud “Mereka mengambil ahli-ahli hukum agama mereka dan ahli ibadat mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah,” walhal ayat itu ditujukan kepada Ahlil-Kitab yang mengambil paderi-paderi dan rahib-rahib sebagai otoritas-otoritas terakhir mewakili Tuhan; kemudian golongan ini memasang ayat ini kepada orang-orang Ahlis-Sunnah wal-jamaah. Cara berfikir demikian menyebabkan timbulnya usaha menentang kerajaan Othmaniyah Turki, kerana kononnya Islam pada kerajaan itu penuh dengan kesyirikan dan bid’ah; selepas Muhammad ibn Abd al-Wahhab terus menerus penentangan berlaku, dengan meminta bantuan British dan Perancis; akhirnya runtuhlah kerajaan dan khilafah itu; maka jadilah umat Islam seperti anak-anak tanpa bapa, dipermain-mainkan oleh Barat dalam hubungan antarabangsa sampai sekarang. Dunia Melayu mesti berusaha mengecualikan diri daripada cara berfikir dalam agama seperti yang dibawa oleh Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab dan orang-orang yang seperti beliau itu. (Pengajarannya ialah kalaulah kerajaan ‘Othmaniyyah Turki jatuh berkaitan dengan adanya cara berfikir seperti ini, maka yang selain daripadanya pun boleh jatuh dan musnah).

Maka perlu diberi penegasan kembali terhadap “rukun-rukun masyarakat Islam” seperti yang disebut dalam Surah al-Hujurat, yang menyebut persaudaraan antara orang-orang beriman, mesti sahkan berita yang didengar jangan dipercayai terus dan diamalkan, jangan menyindir-nyindir, mengeji-ngeji sama sendiri, jangan mengumpat, jangan mengorek-ngorek aib orang lain, atau golongan lain dalam masyarakat, jangan saling gelar-menggelar dengan gelaran yang buruk, hendaklah mendamaikan dua saudara yang berselisih; demikian seterusnya; dalam Surah al-Fath disebut orang-orang yang “bersama-sama dengan Nabi itu keras dan tegas dengan kuffar (yang berseteru dengan Islam dan Muslimin) dan kasih saying sama sendiri”, dan “jiwa Nabi s.a.w.” pula di akhir surah at-Taubah disebut dalam ayat yang bermaksud:” Telah datang kepada kamu seorang Nabi, yang berat atas baginda itu apa yang menyusahkan kamu, dan terlalu sangat ingin baginda itu kepada semua perkara yang mendatangkan kebaikan untuk kamu, dan terhadap orang-orang yang beriman baginda terlalu amat sayangnya”.

Perlu diperkasakan kembali perpaduan Muslimin dengan menggunakan konsep persaudaraan dan kasih sayang kepada mukminin sebagai kewajipan, juga dengan menggunakann teori ‘assabiyah Ibn Khaldun untuk memperkuatkan perpaduan itu dengan berkesannya;

Juga hubungan antara rakyat dan wali al-amr mesti dirujuk kembali kepada ajaran Ahlis-Sunnah sebagaimana yang disebut dalam huraian hadith-hadith berkenaan dengannya: iaitu hubungan antara keduanya adalah dengan prinsip “al-nasihah”, dengan sikap wali al-amr sebagai “bapa” dan orang ramai sebagai “anak-anaknya”, pihak rakyat dengan sikap “mendengar” dan “taat” samada dalam perkara-perkara yang disukai atau tidak disukai, kecuali dalam perkara derhaka kepada Allah, maka tidak ada “mendengar” dan “taat”, wali al-amr dengan tanggungjawab menjaga amanah orang ramai dan keperluan serta kemaslahatan mereka, rakyat dengan kerjasama dan ketaatan mereka, dalam sembahyang bersama mereka, jihad bersama mereka, dan menunaikan zakat kepada mereka, dan lain-lain cukai yang diharuskan Syara’, serta mengajak orang ramai berdoa untuk kebaikan mereka dan berlembut hati bersama mereka, dan haram bangkit menentang mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abul_Hasaan al-Asy’ari rd yang memaksudkan bahawa beliau memandang sesat pihak yang berpegang kepada pendapat boleh menentang wali al-amr kerana mereka tidak istiqamah dalam kebaikan, dan beliau memandang bahawa yang perlu dilakukan ialah berdoa untuk kebaikan mereka dan melakukan al-nasihah terhadap mereka. Yang mengharuskan mereka dima’zulkan ialah bila berlaku kekufuran yang nyata pada mereka. Dijauhkan Allah. Itulah pendirian Ahlis-Sunnah dalam hubungan dengan rakyat dan wali al-amr. Budaya “anti-establishment” tidak ada dalam ajaran Ahlis-Sunnah wal-Jamaah, dan itu timbul akhir-akhir ini di kalangan Muslimin kerana pengaruh dari Barat samaada secara disedari atau tidak disedari.

Dan dalam hubungan dengan cara-cara berfikir dalam agama sebagaimana yang ada dalam ajaran Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab seperti yang tertera dalam teksnya “Kitab al-Tauhid” atau “Kasyf al-Syubuhat”nya, maka kita hendak menegaskan: hendaklah Dunia Melayu ini, termasuklah Malaysia, mengecualikan diri daripada cara berfikir sedemikian ini dalam agama, dan kembali kepada ajaran Imam al-Asy’ari rd, Imam Syafi’I rd, dan Imam al-Ghazali rd; dan hendaklah ditambah dengan usaha untuk mendapat faedah daripada teks “al-Muqaddimah” karangan Ibn Khaldun rh dalam hubungan dengan bidang peradaban, budaya, tamadun, pengetahuan dan teknololgi.

Dan selepas 11 September ada pemikir Dunia Islam yang mahukan mereka yang terlibat dalam Gerakan Islam seluruh dunia supaya mengamalkan dasar ‘berkongsi kuasa” dengan pihak yang berkuasa di mana-mana dengan menggunakan demokrasi sebagai “alat” – bukan sebagai falsafah – untuk menyelamatkan keadaan untuk agama Islam dan umatnya.

Maka dengan semangat dan pengajaran daripada imam-imam dalam faham ilmu Ahlis-Sunnah wal-jamaah yang patut berlaku sekarang ini ialah orang ramai sepatutnya, bahkan mestilah mendoakan kebaikan dan kekuatan bagi mereka yang memegang urusan Muslimin dalam semua negeri-negeri Islam supaya mereka itu tidak tewas atau kalah atau gagal dalam menghadapi tekanan kuasa-kuasa luar yang hendak melemahkan semua negeri-negeri Islam seperti menuduh Muslimin sebagai pengganas-pengganas atau agama mereka sebagai agama yang mengajarkan keganasan. Mudah-mudahan Allah kembalikan maruah kepada umat Islam semuanya – Amin, dan mereka semua kembali kepada ketaatan kepada Allah – Amin.  Wallahu a’lam.

Dalam Hubungan Dengan Globalisasi:

Umat perlu mengetahui apa itu globalisasi dengan ciri-cirinya

Apa yang positif padanya, dengan teknologi maklumat padanya, dengan pasaran bebasnya, dengan hubungan global yang semakin menjadi tanpa sempadan

Dengan kesenangan mendapat maklumat dan mendapat pengetahuan serta menjalankan perdagangan dengan segera

Juga dengan bahaya-bahayanya yang menghakis nilai-nilai dan jatidiri tamadun Timur, termasuk Muslimin;

Dengan bahaya-bahaya dalam pengembangan “mono-culture” atau ”kesatuan budaya yang seragam” yang merugikan, kalau dibiarkan lenyap jatidiri dan nilai-nilai unggul serta hidup kerohanian yang sedemikian pokok itu.

Wallahu a’lam.